Terug naar het overzicht

Congestie: slim laadplein achter de meter bij commercieel vastgoed

 
slim laadplein

Het vraagstuk:

Een klant binnen het commerciële vastgoed wenst één van haar objecten uit te breiden met laadpunten voor personenauto´s, en wel op zo’n manier dat er zo slim mogelijk wordt omgegaan met de schaarse netcapaciteit. Het doel is om een geoptimaliseerd ontwerp voor een slim laadplein te ontwerpen voor deze locatie en deze als blauwdruk te gebruiken voor alle bestaande en toekomstige locaties.

Aanpak:

Enerzien heeft zowel technisch als financieel de oplossing ontworpen om binnen de huidige gecontracteerde waarden in de laadbehoefte te voldoen. Hiervoor zijn de huidige en toekomstige elektriciteitsprofielen in kaart gebracht, zijn verschillende PV-opwekscenario’s doorgerekend en is de huidige technische infrastructuur in kaart gebracht.

Deze aanpak is hieronder verder geconcretiseerd a.d.h.v. een geanonimiseerde locatie waar de blauwdruk reeds is toegepast.
Zie de bijgevoegde slides
Casestudy laadplein commercieël vastgoed website

Resultaat:

Uit de energie-analyses i.c.m. een toekomstige groei laadbehoefte van 20% blijkt dat het gecontracteerde vermogen tot circa Q3 2028 fors zal worden overschreden, en dat een slimme, integrale oplossing nodig is. Deze bestaat uit een PV-installatie (voorkeur voor dak), een laadplein (met dynamische vermogensregeling) en eventueel een batterij-systeem.

Uitgaande van een PV-installatie van circa 100kWp-200kWp is het toepassen van dynamische vermogensregeling van de laadpalen voldoende om binnen het gecontracteerde vermogen te blijven en is het mogelijk om een acceptabele laadinfrastructuur aan te bieden. Optioneel kan een klein batterijsysteem worden toegepast om het aftoppen van de laadpalen te verminderen.

Een groter batterijsysteem van orde-grootte 200kW/400kWh is pas nodig wanneer een groei van het elektraprofiel >>20% wordt geconstateerd c.q. is te verwachten, dan wel wanneer DVR onvoldoende effectief blijkt in de praktijk.

Vervolg:

 1. Per direct dynamische vermogensregeling inpassen door Janitza gridmeter en LS-meetspoelen
 2. PV-op-dak installatie van circa 100-200kWp wanneer dit constructie- en verzekeringstechnisch mogelijk gemaakt is
  • Alternatief: solar carport wanneer dit technisch of esthetisch de voorkeur heeft
 3. Onderzoeken in hoeverre de huidige installatie geschikt is c.q. kan worden gemaakt voor deze uitbreidingen (specifiek aangezien de installatie minimaal 30 jaar oud is). Voorlopig advies is om de hoofdverdeelkast te vervangen, uit te breiden en eventueel te verzwaren
 • Vervolgtraject (realisatie, project- en interfacemanagement) kan worden belegd bij EPC-partij, waar technisch installateur LS de verantwoordelijkheid draagt voor het inrichten van het power management systeem
 • Als op de lange termijn een groei >>20% wordt verwacht, dan zal trafo mogelijk verzwaard moeten worden en kan een groot batterijsysteem (orde-grootte 200kW/400kWh) worden toegevoegd
 • Voor de langere termijn kan een CBC-contract onderzocht worden

  Resultaat voor blauwdruk:

 1. Technische analyse; welke inzicht geeft in het huidige verbruiksprofiel, toekomstige elektrificatiebehoefte en -profielen en de kansen/beperkingen van de bestaande technische installatie
  1. Opvragen en doornemen beschikbare informatie
  2. Schouw op locatie t.b.v. inschatten E-infrastructuur, PV-installatie en laadplein
  3. Afspraak met huurder waarin eisen voor het laadplein en de benuttingsgraad van het laadplein duidelijk worden om op basis hiervan toekomstige laadprofielen in kaart te brengen
  4. Verkennen van de mogelijkheden voor een PV-installatie on-site dan wel een directe lijn

 

 1. Modellering toekomstige energieprofielen en gelijktijdigheid; op basis van de technische analyse en toekomstige afname- en opwekscenario’s worden de ontwerp-opties uitgewerkt:
  1. Analyse historische verbruiksprofiel
  2. Simulatie elektrificatiebehoefte vanuit e-mobility en de PV-installatie
  3. Bepaling belastingduurkromme inzake toekomstige afname + PV-opwek

 

 1. Technische concepten en inpasbaarheid in E-infrastructuur; Voor de ontwerp-opties worden de technische concepten uitgewerkt m.b.t. hoe de E-infrastructuur, PV-opwek en (eventueel) batterijopslag ingericht kunnen worden.
  1. De huidige E-infrastructuur wordt o.b.v. een locatiebezoek, technische tekeningen, de ATO en contracten/facturen netbeheerder in kaart gebracht
  2. Duur en pieklast boven de aansluitwaarde bepalen. Dit wordt gedaan door op kwartierbasis, o.b.v. de laadprofielen zoals opgesteld onder stap 2, de belastingduurkromme op te stellen. Dit is de basis voor de inschatting van de benodigde batterijcapaciteit.
   • Optimalisaties batterijcapaciteit door andere inrichting laadprofiel middels dynamische vermogensregeling (DVR)
  3. Technische analyse hoe de assets gekoppeld kunnen worden, op welke fysieke locaties en op welke infrastructuur
   • Bepalen aansluitwijze en concept elektrische tekeningen
   • Bepaling benodigde vermogens/E-infrastructuur op aansluiting
   • Bepaling juiste batterij locatie rekening houdend met de PGS37-1 vereisten en RO-inpasbaarheid (uitgaande van bestaande locatie en binnen bestemmingsplan)
 1. Inschatting benodigde fysieke ruimte en aansluitmogelijkheden
 2. Op basis van de technische inventarisatie en profielanalyse kan het geschikte batterijtype (800/400/690V) en aansluitwijze worden bepaald.

 

 1. Bepalen indicatieve investeringsomvang
 2. Investeringsvoorstel, inkooptraject, partnerschapselectie en contractering
 3. Realisatie

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs