Terug naar het overzicht

Koppeling windturbine aan grootverbruiker via een directe lijn

 

Het vraagstuk:

Een grootverbruiker in Friesland met een 2MVA aansluiting loopt tegen de grenzen van het gecontracteerde vermogen aan. Vanuit een eerste quickscan die Enerzien uitvoerde bleek dat de koppeling van een nabijgelegen (bestaande) windturnbine kansrijk zou kunnen zijn ten behoeve van het faciliteren van uitbreiding ondanks netcongestie. Daarnaast zorgt deze koppeling i.c.m. het bestaande grondgebonden zonnepark voor een toename van duurzame elektriciteit van circa 40% naar circa 85% o.b.v. de te verwachten afname in 2030. Genoeg reden dus voor een verdiepend functioneel ontwerp waarbij Enerzien technisch, financieel en juridisch de casus heeft uitgewerkt.

Aanpak:

Enerzien heeft het actuele en toekomstige energieverbruiksprofiel van de grootverbruiker geanalyseerd en de toekomstige elektrificatie- en uitbreidingsambities meegenomen. Na identificatie van netcongestieproblemen werd geconcludeerd dat de netbeheerder tot ca. 2030 geen verhoogd Gecontracteerd Transportvermogen (GTV) kan bieden, en dat tot 2027 geen PV-installatie kan worden uitgebreid.

Op basis van de huidige en toekomstige gelijktijdigheid tussen afname, PV-opwek en de windopwek is het jaarlijkse financiële voordeel en een verdeling tussen de partijen bepaald. Tijdens een locatiebezoek en meerdere gesprekken met zowel de grootverbruiker als de windturbine-eigenaar en in nauw overleg met Kenter en Alliander is het basisontwerp voor de technische koppeling opgemaakt. Vanuit deze inzichten kon de businesscase worden geconcretiseerd en kon de onderhandeling plaatsvinden, incl. bespreking van de voorwaarden voor de lease-constructie.

Resultaat:

Het aansluiten van de bestaande windturbine op de grootverbruiker is interessant vanwege de technische, economische en juridische voordelen. Met in het bijzonder de verhoging in duurzame elektriciteitslevering (percentage duurzame elektriciteit van 40% naar 85%) en een hoger beschikbaar elektrisch vermogen op momenten van windproductie. Hierbij rekeninghouden met de elektrificatie ambities tot 2030. Door de koppeling kan er bespaard worden op energiebelasting, opslag van duurzame energie en netbeheerkosten.

Juridische en contractuele implicaties

De twee meest voor de hand liggende juridische en contractuele manieren om dit te doen zijn het 1. opzetten van een directe lijn constructie o.b.v. een huurconstructie of 2. het overnemen van de windturbine. De aanbevolen optie is om een directe lijn te kiezen voor het koppelen van de windturbine. Dit omdat er in de eigendomsstructuur geen wijzigingen hoeft plaats te vinden. De inkomsten en financieel voordeel zal hierbij verrekend moeten worden d.m.v. een huur-/leaseconstructie. Hoewel dit een nauwkeurig afstemmingstraject vergt, zijn er in het verleden vergelijkbare projecten succesvol gerealiseerd.

Als beste alternatief op de huur-/leaseconstructie kan het opkopen van de windturbine worden gezien. Voor het financieel aanbod is het noodzakelijk om een gedetailleerde analyse te maken van de inkomsten, afschrijving en de operationele kosten die hiermee gemoeid zijn. Daarnaast is van belang in hoeverre de bestaande vergunning voor onbepaalde tijd is en of er opschalingsmogelijkheden kansrijk zijn binnen de huidige vergunningskaders.

Technische implicaties:

  • Demontage overdrachtspunt (inkoopstation) windmolen van Liander
  • Aanleg nieuw inkoopstation en MS-schakelaar Liander voor 2 MVA (AC5) aansluiting
  • Eigen klantstation met MS-verdeler voor aansluiten vermogen windturbine en fabriek
  • Verleggen MS-kabel windturbine naar MS-verdeler klantstation grootverbruiker

Financiële implicaties:

  • Voorkomen inkoop EPEX
  • Voorkomen energiebelasting (ah 4 cent/kWh) en transportkosten netbeheerder (ah 2 cent/kWh)
  • CAPEX investering in uitbreiding MS-verdeler en tot stand brengen fysieke koppeling assets op middenspanning.

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs